Kaas Pandrup El Videoovervågning

Alarm og videoovervågning – privat og erhverv

Hvert år er der fle­re og fle­re ind­brud i virk­som­he­der, hvor stjå­l­ne gen­stan­de ikke kan erstat­tes. Poli­ti­et har ofte intet at gå efter, når ger­nings­mæn­de­ne bru­ger hand­sker og/eller maske­ring. Instal­la­tion af et video­ka­me­ra kan i vise til­fæl­de, hvor der ikke bru­ges maske­ring være en let løs­ning. Selv­om der bru­ges maske­ring, giver video­en et sig­na­le­ment om per­so­ner­nes høj­de og drøj­de. Over­våg­nings­op­ta­gel­ser gem­mes på en hard­disk. Og du er sik­ret doku­men­ta­tion, hvis uhel­det skul­le være ude. Du skal der­for se alarm og video­over­våg­ning som en inve­ste­ring på læn­ge­re sigt.

Brugervenlige alarmer

Gør din virk­som­hed eller pri­va­te bolig sik­ker for ind­brud eller hær­værk ved at få instal­le­ret en trå­d­løs alarm samt over­våg­ning. Kaas Pan­d­rup El til­by­der bru­ger­ven­li­ge alar­mer og god­kendt over­våg­ning til både inden- og uden­dørs. Med stor erfa­ring inden for mon­te­ring og ser­vi­ce­ring, anven­des der kun aner­kend­te og god­kend­te alarmsystemer.

Kaas Pan­d­rup El til­by­der pro­fes­sio­nel råd­giv­ning, opsæt­ning og efter­føl­gen­de ser­vi­ce.
Ønsker du sik­ring af din erhvervs- eller pri­va­te bolig, så ring til Kaas Pan­d­rup El 98 21 36 99. Vi til­by­der ser­vi­ce­ring af alarm og videoovervågning.

 

IHC sty­ring er et vel gen­ne­m­ar­bej­det system, som kan sik­re din ejen­dom og give mak­si­mal kom­fort. Få sik­ker­hed ved at få alarm­løs­nin­ger byg­get ind i elin­stal­la­tio­nen. Alt fra alar­mer mod tyve­ri, her­un­der røg m.m. IHC sty­ring er ikke blot et godt valg, hvis man ønsker stem­ning og god belys­ning i sit hjem. En intel­li­gent belys­ning kan styr­ke sik­ker­he­den i din bolig. Med IHC sty­ring af alt strøm­men i hele hjem­met, kan man instal­le­re for­skel­li­ge funktioner.

Belys­nin­gen kan være indstil­let til at tæn­de, når man kom­mer hjem, så man slip­per for vin­ter­mør­ke have­gan­ge. Der­med hol­der man ind­brud­sty­ve­ne på afstand, da de tror huset er bebo­et. Alt det­te kan sty­res, blot fra en smartp­ho­ne, tab­let eller com­pu­ter, uan­set hvor du befin­der dig. Få tyve­ne på afstand, og få instal­le­ret IHC sty­ring i dag.

I sam­ar­bej­de med Kaas Pan­d­rup El kan du få de bed­ste sik­rin­ger af din erhvervs- eller pri­va­te bolig til en rime­lig pris. Kon­takt for en ufor­plig­ten­de dia­log 98 21 36 99 – så fin­der vi den bed­ste løs­ning, der pas­ser lige net­op til dig.

Ring mig op

    Få et tilbud