Kaas Pandrup El Belysning

Belysning

Det er ikke altid lam­pens design, som er det vig­tig­ste for belys­ning. For uden den rig­ti­ge lys­styr­ke, kan lam­pen vir­ke menings­løs. Belys­ning spil­ler en stor rol­le, for at ska­be den rig­ti­ge stem­ning i rum­met eller arbejds­lys. Kaas Pan­d­rup El kla­rer alt i belys­ning for både pri­va­te og erhverv. Med stor eks­per­ti­se inden for lys­sty­ring giver Kaas Pan­d­rup El gra­tis råd og vej­led­ning omkring dette.

Val­get om belys­ning, kan have en afgø­ren­de betyd­ning i dit hjem. Med den rig­ti­ge belys­ning kan et rums karak­ter ændres. Der­for skal man gøre sig nog­le over­vej­el­ser, inden man væl­ger en lyskil­de. Rum­met skal udnyt­tes bedst muligt og kan der­med for­bed­re dit inde­kli­ma. Kaas Pan­d­rup El ved, hvor­dan belys­nin­gen kan opti­me­res i net­op din bolig, butik, virk­som­hed osv.

Opnå stor besparelse

Er du star­tet på end­nu et byg­ge­pro­jekt? Eller har du med din ejen­dom blot brug for gode råd råd? Lad Kaas Pan­d­rup El hjæl­pe med fin­de for­skel­li­ge løs­nin­ger til dig, som ønsker at spa­re pen­ge på belys­ning. En løs­ning kun­ne være, at skif­te dine gam­le pære ud, men ny ener­gibe­spa­ren­de LED-pære. Eller mon­te­re en bevæ­gel­ses­sen­sor uden­for eller inden­for, for at und­gå unød­ven­digt ener­gi­for­brug. Ved at være mil­jø­ven­lig, opnår din bolig der­med mere vær­di. Det­te er blot få løs­nin­ger, som Kaas Pan­d­rup El kan råd­gi­ve dig om.

Kaas Pan­d­rup El leve­rer kva­li­tets­sik­ret arbej­de. Med man­ge års erfa­ring, kan vi råde om en intel­li­gent instal­la­tion. ICH sty­ring giver mulig­hed for at sty­re fle­re appli­ka­tio­ner. Via et softwa­re-pro­gram, kan der ind­byg­ges fle­re løs­nin­ger ind såsom alarm­løs­nin­ger, kli­maan­læg m.m. ICH Sty­ring giver dig mulig­hed for at sty­re al strøm­men i din bolig, ved blot ét klik. Det­te er ikke blot for pri­va­te, men også for virksomheder.

Kaas Pan­d­rup El til­by­der råd og vej­led­ning til dig, som skal have fun­det den rig­ti­ge belys­ning. Alt i mon­te­ring og instal­la­tion kla­rer Kaas Pan­d­rup El. For mere infor­ma­tion, kon­takt 98 21 36 99.

Ring mig op

    Få et tilbud