Kaas Pandrup El Landbrug

Landbrug – el arbejde

Kaas Pan­d­rup El er opda­te­ret omkring den nye­ste tek­no­lo­gi inden­for moder­ne land­brug. Med fle­re års erfa­ring til­by­der Kaas Pan­d­rup El instal­la­tio­ner og repa­ra­tion af nye såvel, som gam­le sty­rings­sy­ste­mer til ven­ti­la­tion, mal­kero­bot­ter, foder­sy­ste­mer, gyl­le­pum­per, over­våg­ning, alar­mer og meget mere.

Vi til­pas­ser os, så opga­ver­ne bli­ver løst efter jeres tids­plan. Hos Kaas Pan­d­rup El læg­ges der stor vægt på kun­de­til­freds­hed. Der­for til­by­der vi, at vores med­ar­bej­de­re del­ta­ger i plan­læg­nings­fa­sen, når det gæl­der nybyg­ning eller moder­ni­se­ring af alle­re­de eksi­ste­ren­de anlæg.

Installationseftersyn Landbrug

Som køber er det vig­tigt, at få et el-efter­syn for at opti­me­re sik­ker­he­den mod elek­trisk stød og brand, samt for at mind­ske øko­no­misk tab. Der udfø­res en ræk­ke afprøv­nin­ger, såsom instal­la­tio­nens iso­la­tions­mod­stand, auto­ma­ti­ske afbry­del­se af for­sy­nin­gen, test og veri­fi­ka­tion af fejl­strøms­af­bry­der, spæn­dings­prø­ve m.m. Kaas Pan­d­rup El doku­men­te­rer el-efter­sy­net med en elin­stal­la­tions­rap­port, som viser, hvor funk­tions­dyg­tig og lov­lig ejen­dom­mens elin­stal­la­tio­ner er. Et el-efter­syn skal både beskyt­te køber og sæl­ger ved mang­ler på ejen­dom­men. Hvis der fin­des en kri­tisk fejl, så kan Kaas Pan­d­rup Els auto­ri­se­re­de med­ar­bej­de­re ret­te op på fejlen.

Få instal­le­ret et alar­man­læg eller video­over­våg­ning på dit land­brug. Med nuti­dens tek­no­lo­gi kan du mod­ta­ge en sms, hvis der er ind­brud. Over­våg­nings­op­ta­gel­ser gem­mes på en hard­disk. Det­te kan bru­ges som doku­men­ta­tion, hvis uhel­det skul­le være ude. Du skal der­for se alarm og video­over­våg­ning, som en inve­ste­ring på læn­ge­re sigt, der giver dig tryg­hed og den for­nød­ne sikkerhed.

Akut el-hjælp

Hvis uhel­det skul­le være ude, så til­by­der Kaas Pan­d­rup El akut-hjælp. Det er vig­tigt, at der er instal­le­ret nød­strøms­an­læg for at sik­re imod til­fæl­de af strøm­ud­fald. Mang­ler du råd­giv­ning, så er du kom­met til det ret­te sted.

Hos Kaas Pan­d­rup El fin­der du auto­ri­se­re­de elek­tri­ke­re og el instal­la­tø­rer, der både har erfa­ring og kom­pe­ten­cer­ne, hvil­ket er din garan­ti for kva­li­tets­ar­bej­de.
Ønsker du råd­giv­ning eller til­bud på, hvad det vil koste at få leve­ring, instal­la­tion eller ser­vi­ce­ring, så ring til Kaas Pan­d­rup El.

Ring mig op

    Få et tilbud