KaasPandrupEl El installation

Almindelig el installation 

Kon­takt Kaas Pan­d­rup El, når stik­kon­tak­ter­ne skal instal­le­res, eller når din nye vaske­ma­ski­ne skal mon­te­res. Over­lad den almin­de­li­ge el instal­la­tion til Kaas Pan­d­rups Els auto­ri­se­re­de elek­tri­ke­re og el-instal­la­tø­rer. Alt fra at træk­ke et kabel til en fær­dig el-instal­la­tion, kla­rer Kaas Pan­d­rup EL uden pro­ble­mer. Om det er sto­re eller små opga­ver, så har Kaas Pan­d­rup El løs­nin­gen. Kun­de­til­freds­hed er pri­o­ri­te­ret højt i dag­lig­da­gen. Der­for efter­la­des din bolig altid ren og ryd­de­lig efter vi har lavet en instal­la­tion. Kaas Pan­d­rup El anbe­fa­ler, at få lavet et el-efter­syn af din ejen­dom. Det bevir­ker en lave­re for­sik­rings­præ­mie for eje­ren, ud over du som kun­de spa­rer pen­ge på den frem­ti­di­ge for­sik­rings­præ­mie, er der for­nuf­tigt i at få afkla­ret sik­ker­he­den på dine el instal­la­tio­ner på din ejendom.

Strømbesparelser – Spar penge

Hos Kaas Pan­d­rup El er der altid en løs­ning til dine el-pro­ble­mer for en rime­lig pris. Få en bil­li­ge­re elreg­ning ved at skif­te belys­ning og lys­sty­ring. Ved at få mon­te­ret bevæ­gel­ses­sen­sor, som tæn­der, når der er akti­vi­tet i rum­met, spa­res der pen­ge på sigt. Det­te er blot én løs­ning ud af man­ge. Hos Kaas Pan­d­rup EL lig­ger vi stor vægt på råd­giv­ning før et hvert pro­jekt, når det gode resul­tat skal opnås. Kon­takt Kaas Pan­d­rup EL for en ufor­plig­ten­de snak om hvor­dan du kan redu­ce­re omkost­nin­ger­ne til strøm.

Med man­ge års erfa­ring hos Kaas Pan­d­rup EL, udfø­res der en bred vif­te af elek­tri­ker opga­ver. Ønsker du ser­vi­ce­ring inden­for land­brug, nybyg, indu­stri, sty­ring, alar­mer, EDB, TV og anten­ne, så er du kom­met til det ret­te sted. Kaas Pan­d­rup El har et stort udvalg af drift­sik­re pro­duk­ter fra de før­en­des producenter.

Kaas Pan­d­rup El er en under­af­de­ling af Klim Fjer­rits­lev El. Med webs­hop­pen Klimel.dk og den fysi­ske butik, der lig­ger på Fabriks­vej 19 i Fjer­rits­lev. Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning kan leve­re en lang ræk­ke el pro­duk­ter så som belys­ning, køk­ke­nud­styr, hus og have, per­son­lig ple­je og Boxer TV. Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning er i dag en af de stør­ste el-for­ret­nin­ger i Jam­mer­bugt i Nord­jyl­land. Alt fra belys­ning til hår­de hvi­de­va­rer. I deres sto­re fysi­ske butik har de per­ma­nent udstil­ling med man­ge af dis­se varer. Og har butik­ken ikke lige det på lager, som du søger, så vil vi gøre alt for skaf­fe det til dig.

Står du og har brug for hjælp til besvær­li­ge og tids­kræ­ven­de opga­ver? Så er du kom­met til de ret­te sted. Kaas Pan­d­rup El til­by­der akut-ser­vi­ce, hvis du skul­le få behov for det. Eller mang­ler du råd og vej­led­ning til din næste instal­la­tion? Ring ind 98 21 36 99 og få et ufor­plig­ten­de tilbud.

Ring mig op

    Få et tilbud