Kaas Pandrup El LED

LED

Spar mil­jø­et og på din egen øko­no­mi ved at skif­te til LED belys­ning. Kaas Pan­d­rup El mon­te­rer LED og spe­ci­al­be­lys­ning i sports­hal­ler, butik­ker, pri­va­te hjem, virk­som­he­der. LED-belys­ning bru­ger bety­de­ligt min­dre strøm end en stan­dard belys­ning. Kaas Pan­d­rup El har arbej­det med Gla­mox-LED belys­ning og er i dag en fast leve­ran­dør. Gla­mox er kendt for at være den før­en­de pro­du­cent inden­for belys­nings­løs­nin­ger. Deres belys­nings­løs­nin­ger med­vir­ker til kom­fort, flek­si­bi­li­tet og et sti­mu­le­ren­de arbejds­mil­jø. LED er under hastig udvik­ling og iføl­ge mar­keds­un­der­sø­gel­ser vil næsten 50% af sal­get i 2020 på alle nye og udskif­te­de lyskil­der være LED. Hop med på vog­nen, og få udskif­tet din belys­ning i dag. Kaas Pan­d­rup El har beskæf­ti­get sig med LED-belys­ning i fle­re år, og kan der­for give råd og vej­led­ning til dine projekter.

LED er fremtidens lyskilde

LED lyskil­den er popu­lær for dens meget lave ener­gi­for­brug, sam­ti­dig med at de har en meget læn­ge­re leve­tid end andre lyskil­der. Hvis du glem­mer at sluk­ke lyset der­hjem­me, så skul­le du over­ve­je sen­so­rer. De redu­ce­rer ener­giom­kost­nin­ger­ne og øger leve­ti­den yder­li­ge­re. Intel­li­gent belys­ning kan sam­le alt under et sty­re­sy­stem. Udskift­ning af tra­di­tio­nel­le belys­ning, vil give bespa­rel­ser på læn­ge­re sigt. Træf den rig­ti­ge beslut­ning for mil­jø­et og for din økonomi.

Kaas Pan­d­rup El er en under­af­de­ling af Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning. Den fysi­ske butik er belig­gen­de i Fjer­rits­lev og er Jam­mer­bugts stør­ste el-fir­ma. Kaas Pan­d­rup EL til­by­der et bredt sor­ti­ment af LED pærer i alle pris­klas­ser, samt 3 års garan­ti uan­set pris. Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning går op i god kun­de­ser­vi­ce, og giver dig mulig­hed for at låne lam­per med hjem, for at se om lam­pen pas­ser til hjem­met eller virksomheden.

Ikke nok med den fysi­ske butik, har vi også webs­hop­pen, klimel.dk. Har du ikke mulig­hed for at besø­ge butik­ken, så kan du med få klik fin­de det, du leder efter på webshoppen.

Skal du blot have gode råd til ener­gibe­spa­rel­ser eller instal­la­tion – så ring ind til Kaas Pan­d­rup Els dyg­ti­ge el-instal­la­tør og elek­tri­ker. Som pri­vat for­bru­ger kan du også få hånd­vær­ker­fradrag for arbejds­løn­nen. Sam­men kan vi lave en ufor­plig­ten­de bereg­ning på, hvad du kan spa­re ved udskift­ning, samt en bereg­ning af til­ba­ge­be­ta­ling­sti­den som kan bru­ge som doku­men­ta­tion over­for din bank.

Ring mig op

    Få et tilbud