El arbejde ved ombygning og tilbygning

Skal din bolig have lavet en min­dre eller stør­re ombyg­ning eller til­byg­ning så kon­takt Kaas Pan­d­rup El til at udfø­re alt dit el arbej­de? I den anled­ning er det en god ide, at kig­ge elin­stal­la­tio­nen efter i søm­me­ne med det sam­me. Kaas Pan­d­rup Els pro­duk­ter sik­rer stør­re kom­fort og mere sik­ker­hed i hverdagen.

Skal din el-installation være traditionel eller intelligent?

Der er en bred vif­te af mulig­he­der inden­for intel­li­gen­te elin­stal­la­tio­ner til din bolig. En intel­li­gent elin­stal­la­tion giver en lang ræk­ke mulig­he­der. Med en IHC sty­ring kan du få intel­li­gen­te el-løs­nin­ger, som giver dig mulig­hed for at ændre, hvor­dan elin­stal­la­tio­nen skal fun­ge­re. IHC er nem­lig ikke sam­men­sat igen­nem kab­ler, men blot af et softwa­re-pro­gram. Med IHC sty­ring kan du slukke/tænde strøm­men i hele huset ved blot ét klik på kon­tak­ten. Det­te er blot én af de man­ge mulig­he­der en intel­li­gent løs­ning giver. Du und­går besvæ­ret, unød­ven­dig strøm­for­brug og spa­rer der­for pen­ge. Sam­men med din el-instal­la­tør kan du juste­re instal­la­tio­nen alt efter dit behov.

For at få det bed­ste resul­tat, star­ter vi med at få en snak om dine ønsker til instal­la­tio­nen, her­ef­ter laver vi et oplæg, der dan­ner grund­la­get for en suc­ces­fuld løs­ning, der til ful­de lever op til forventningerne.

 

Væl­ger du en tra­di­tio­nel elin­stal­la­tion, kan du få kom­for­ten ved at få lys­dæmp­ning, timer eller bevæ­gel­ses­sen­sor, som med­vir­ker til en hyg­ge­lig og afslap­ning belys­ning. Glem­mer du at sluk­ke lyset? Er det ikke noget pro­blem med bevæ­gel­ses­sen­sor. der­for spar pen­ge, og få instal­le­ret en bevæ­gel­ses­sen­sor, der auto­ma­tisk tæn­der og sluk­ker. Det­te er blot én løs­ning ud af mange.

Under ombyg­ning eller til­byg­ning, kan du sam­men med din el-instal­la­tør, fin­de en måde at imple­men­te­re elin­stal­la­tio­ner­ne i hjem­mets visu­el­le udtryk. Eller fin­de en måde at gøre elin­stal­la­tio­nen usyn­lig i hjem­met. Der er i dag kla­re reg­ler for el instal­la­tion i nybyg­ge­ri, der skal over­hol­des. Lad Kaas Pan­d­rup Els kla­re dit el arbej­de og lad vores elek­tri­ke­re gøre det efter kor­rekt efter lov­giv­nin­gen, det giver tryg­hed og sik­ker­hed. For­tæl os om dine ønsker og behov og lad os sam­men fin­de den bed­ste løs­ning, der pas­ser til dine dine ønsker og din prisklasse.

Har du over­ve­jet at få en luft-til-vand var­me­pum­pe, når du alle­re­de er i gang med ombyg­ning eller til­byg­ning? Kaas Pan­d­rup Els leve­ran­dør Pana­so­nic til­by­der et bredt sor­ti­ment af mar­ke­det mest ener­gi- og omkost­nings­ef­fek­ti­ve var­me­pum­per. Har du spørgs­mål? Så er du vel­kom­men til at rin­ge og spør­ge om råd og vej­led­ning. Med man­ge års erfa­ring kan vi hjæl­pe dig med, at fin­de de helt rig­ti­ge løs­nin­ger på de spørgs­mål, du har ved­rø­ren­de varmepumper.

Ring mig op

    Få et tilbud