Kaas PAndrup El Hårde Hvidevarer

Hårde hvidevarer

Har du pro­ble­mer med star­te din opva­ske­ma­ski­ne, eller skal du have mon­te­ret en nye hår­de hvi­de­va­rer, eller skal dit køk­ken blot have et løft med nye hår­de hvi­de­va­rer? Så kan du med for­del rin­ge til Kaas Pan­d­rup El 98 21 36 99. Her til­by­des pro­fes­sio­nel vej­led­ning og hvi­de­va­re­ser­vi­ce af de helt rig­ti­ge fag­folk. Du kan trygt over­la­de din vaske­ma­ski­ne, emhæt­te, ovn, tør­re­tum­b­ler, kom­fur, køle­skab til Kaas Pan­d­rup EL.

Hårde hvidevarer – vi er klar til at hjælpe

Står du midt i en til- eller ombyg­ning? Med Kaas Pan­d­rup Els elek­tri­ker og el-instal­la­tø­rer gør vi det let for dig og du kan ånde let­tet op, da Kaas Pan­d­rup El kla­rer alt i leve­ring og pro­fes­sio­nel mon­te­ring af nyind­køb­te hår­de hvi­de­va­rer og andre elin­stal­la­tio­ner. For at skå­ne dig som kun­de for besvæ­ret, til­by­der Kaas Pan­d­rup El natur­lig­vis også bort­skaf­fel­se af gam­le, ubru­ge­li­ge hvi­de­va­rer på en mil­jø­mæs­sig kor­rekt måde. Det er både hur­tigt og nemt. Når du laver til- og ombyg­ning har du fri­he­den til at kun­ne bestemme.

Er du alle­re­de igang med byg­ge eller byg­ge om anbe­fa­ler vi hos Kaas Pan­d­rup El, at du får instal­le­ret IHC sty­ring. IHC sty­ring sam­ler alle sig­na­ler i ét net­værk. Du kan kon­trol­le­re og sty­re det hele ved blot få juste­rin­ger. Kaas Pan­d­rup El har stor erfa­ring inden­for IHC sty­ring, og kan der­for hjæl­pe dig med at få til­pas­set IHC sty­ring til net­op dit behov og efter dine ønsker.

Med IHC sty­ring opnår du stor bespa­rel­se på både ener­gi og pen­ge. Det bli­ver sam­ti­dig let­te­re at få et over­blik over ener­gi­for­bru­get for de enkel­te i hus­stan­den. Der er med åre­ne ble­vet udvik­let kon­cep­ter, som også hen­ven­der sig til gam­le instal­la­tio­ner. Der­u­d­over kan en alarm også instal­le­res ind i IHC sty­rin­gen for at køre det hele over et system. Fra din smartp­ho­ne, tab­let eller com­pu­ter kan du få over­blik over alt i huset. End­da sluk­ke lyset ved blot ét klik.

Der udfø­res repa­ra­tio­ner direk­te i dit hjem. Kaas Pan­d­rup El har dyg­ti­ge fag­folk, som besid­der en stor eks­pertvi­den. Der­for kan de hjæl­pe med alt fra el- til kli­maan­læg- og varmepumpe-installationer.

Har du spørgs­mål? Ring til ind Kaas Pan­d­rup El og få et ufor­plig­ten­de til­bud. De vil stå klar til at give dig råd og vej­led­ning. Her i fir­ma­et tror vi på, at man kom­mer længst med et godt sam­ar­bej­de med kunden.

Ring mig op

    Få et tilbud