El-installatør hos Kaas Pandrup El

El-installatør og elektriker
med 17 års erfaring

Hos Kaas Pan­d­rup El får du en el-instal­la­tør eller elek­tri­ker med stor erfa­ring, som kan løse dine opga­ver med fuld kun­de­til­freds­hed. Kaas Pan­d­rup EL har erfa­ring inden­for land­brug, nybyg, indu­stri, sty­ring, alar­mer, EDB, TV anten­ne og meget mere. Kaas Pan­d­rup El har eksi­ste­ret siden 2014 og har tre sven­de og en lær­ling ansat, som dæk­ker områ­det Aal­borg, Pan­d­rup, Blok­hus, Løk­ken, Aaby­bro, Brøn­der­s­lev, Hjør­ring.

Vi sætter kunden i centrum

Hos Kaas Pan­d­rup El ken­der vi betyd­nin­gen af til­fred­se kun­der, da til­fred­se kun­der er grund­la­get for vores suc­ces. Når du er kun­de vil du ople­ve at vi lyt­ter til dine ønsker og behov uan­set om du er pri­vat eller erhvervskun­de.

Kaas Pan­d­rup El er leve­rings­dyg­ti­ge af hår­de hvi­de­va­rer. Kaas Pan­d­rup EL instal­le­rer også var­me­pum­per, vi har stor viden om var­me­pum­per, og nyder at råd­gi­ve dig som kun­de, så du får den bed­ste løs­ning til dit behov. Der laves også ser­vi­ce­ring på hvi­de­va­rer og var­me­pum­per. Alt i mon­te­ring og instal­la­tion kan Kaas Pan­d­rup El kla­re.

Hans Peder Klit

Hans Peder beskæf­ti­ger sig med alt inden­for boli­gin­stal­la­tio­ner til pri­va­te og erhverv. Hans Peder har kom­pe­ten­cer og cer­ti­fi­ka­ter inden for de fle­ste fag­om­rå­der. Hans Peder er pas­sio­ne­ret og enga­ge­ret omkring sit arbej­de i Kaas Pan­d­rup EL og er altid klar på nye opga­ver.

Med mere end 20 års erfa­ring i bran­chen, er han den helt rig­ti­ge at spør­ge til råds. I sam­ar­bej­de med Klim Fjer­rits­lev El Aps star­te­de de sam­men under­af­de­lin­gen Kaas Pan­d­rup El. Der er aldrig to dage, der er ens, og det er hvad der dri­ver og moti­ve­rer Hans Peder som elek­tri­ker.

Skal du have gode råd med hen­syn til LED pærer og ener­gi­rig­tig belys­ning, både til den pri­va­te for­bru­ger og til erhverv? Kon­takt Kaas Pan­d­rup EL i dag og få pro­fes­sio­nel råd­giv­ning og vej­led­ning. Hos Kaas Pan­d­rup EL laver vi des­u­den ener­gibe­reg­nin­ger på dit ener­gi­for­brug i hjem­met eller i jeres virk­som­hed, når beho­vet opstår hos jer.

Ring mig op

Få et tilbud