Kaas Pandrup El Klimaanlæg og varmepumpe

Klimaanlæg og varmepumpe

Hos Kaas Pan­d­rup El til­by­des instal­la­tion af kli­maan­læg og var­me­pum­pe, samt råd­giv­ning inden for de man­ge for­skel­li­ge pro­duk­ter. Over­lad det prak­ti­ske til Kaas Pan­d­rup El. Du kan trygt over­la­de instal­la­tion, af dine pro­duk­ter til vores per­so­na­le. De sør­ger for leve­ring såvel som mon­te­ring af dit kli­maan­læg eller varmepumpe.

Der er penge at spare – op til 10.000 kr./år

Hal­ver din var­me­reg­ning ved at mon­te­re en var­me­pum­pe i dit hjem. En var­me­pum­pe skal ses som et sup­ple­ment til din nuvæ­ren­de opvarm­nings­løs­ning. Ikke nok med bespa­rel­ser­ne, bidra­ger en var­me­pum­pe også med at ska­be et bed­re inden­dørs­kli­ma. Alt på grund af de avan­ce­re­de luftrens­nings­sy­ste­mer i luft-til-luft var­me­pum­pen. Det ses, at en gen­nem­snit­lig hus­stand i Dan­mark vil have en bespa­rel­se på op til 10.000 kr. om året.

Der til­by­des også luft-til-vand var­me­pum­pe, som er det mest innova­ti­ve alter­na­tiv til opvarm­ning af vil­la­er. Du kan opnå op til 80% i bespa­rel­se på dine var­meud­gif­ter. Få god samvit­tig­hed, når du væl­ger en luft-til-vand var­me­pum­pe. Luft-til-vand var­me­pum­per ikke kun bil­lig i drift, men også mil­jø­ven­lig i for­hold til andre løsninger.

Få et sundt og godt inde­kli­ma ved at inve­ste­re i et kli­maan­læg til en rime­lig pris. Du kan opnå stor bespa­rel­se ved, at væl­ge den helt rig­ti­ge løs­ning. Det er ikke blot en inve­ste­ring i bed­re inde­kli­ma, men også i sel­ve ejen­doms­vær­di­en. I sam­ar­bej­de med Kaas Pan­d­rup El, kan vi fin­de det helt rig­ti­ge kli­maan­læg til køling og opvarm­ning af din bolig, som­mer­hus, kolo­ni­ha­ve eller virk­som­hed osv.

Kaas Pan­d­rup Els faste leve­ran­dør Pana­so­nic, leve­rer et stort sor­ti­ment af for­skel­li­ge model­ler, som pas­ser til for­skel­li­ge typer af boli­ger. Det kan der­for være uover­sku­e­ligt, at væl­ge den ret­te var­me­pum­pe eller kli­maan­læg til dit hjem. Du står sik­kert til­ba­ge med en mas­se spørgs­mål om, hvor­dan en var­me­pum­pe eller kli­maan­læg skal anven­des? Det før­ste du skal have i men­te, inden du væl­ger model­len, er stør­rel­sen på din bolig og plan­løs­ning. Her hos Kaas Pan­d­rup EL til­by­der vi råd og vej­led­ning, så du fin­der den helt rig­ti­ge model til dit hus.

Kaas Pan­d­rup El dæk­ker hele Jam­mer­bugt Kom­mu­ne samt dele af Hjør­ring Kom­mu­ne. Med man­ge års erfa­ring til­by­des der mere end blot instal­le­ring af kli­maan­læg og var­me­pum­pe. Alt fra land­brug, nybyg, indu­stri, sty­ring, alar­mer, EDB, TV og meget mere. Lad os få en snak – ring ind 98 21 36 99 og få råd og vej­led­ning af fir­ma­ets personale.

Ring mig op

    Få et tilbud