KaasPandrupEl IHC styring

IHC Styring

IHC sty­ring giver dig mulig­hed for at fjer­n­be­tje­ne el-instal­la­tio­ner i dit hjem fra din smartp­ho­ne, tab­let eller com­pu­ter. IHC står for ‘Intel­li­gent Home Con­cept’, og er en intel­li­gent system­løs­ning, der til­by­der funk­tio­ner i nuti­dens moder­ne hus­hold­ning. Mulig­he­den for at sluk­ke alt ved blot ét tryk på en knap. Ønsker du en lys­dæm­per? Spar pen­ge og ener­gi, og ring til Kaas Pan­d­rup El 98 21 36 99 for at høre om dine mulig­he­der for at få et intel­li­gent hjem. Du er der­med sik­ret den rig­ti­ge råd­giv­ning, for at fin­de en lys­dæm­per, som pas­ser til din bolig.

IHC styring – Sikkerhed – hjemmesimulering

Der fin­des alt for man­ge appli­ka­tio­ner, som har hver deres liv. Hvor­for ikke sam­le det hele under et system? Det er her IHC sty­ring kom­mer ind i bil­le­det. En enkel betje­nings­fla­de, hvor man får stør­re ener­gibe­spa­rel­se, da man sty­rer det hele opti­malt. Da det hele er sty­ret af et softwa­re-pro­gram, kan man ind­byg­ge for­skel­li­ge alarm­løs­nin­ger. Der er man­ge for­de­le, hvis man f.eks. har en tyve­ri­a­larm instal­le­ret i sit IHC sty­rings­sy­stem. Når man for­la­der huset, taster man adgangs­ko­de ind i kode­ta­sta­tu­ret. Der­ef­ter bli­ver hjem­mesi­mu­le­rin­gen auto­ma­tisk sat i gang. Først bli­ver alt stand­by­for­brug sluk­ket. Når det bli­ver mørkt, vil hjem­mesi­mu­le­ring begyn­de at sæn­ke lys­styr­ken eller tæn­de et lys i ét rum. Det­te ska­ber akti­vi­tet, og får folk til at tro, at I er hjem­me. IHC giver dig, fuld kon­trol over din bolig, hvor end du befin­der dig. Alle dis­se mulig­he­der, kan man juste­re, alt efter hvil­ken alarm man har.

Man kan udvi­de på sit instal­la­tion og få var­mesty­ring, mar­ki­sesty­ring osv. Sam­men med din el-instal­la­tør kan du løben­de juste­re instal­la­tio­ner­ne hur­tigt og sik­kert alt efter behov. Den­ne løs­ning er i langt høje­re grad flek­si­bel end almin­de­li­ge elin­stal­la­tio­ner. Kon­tak­ter­ne ‘tryk’, kan inde­hol­de en bred vif­te af funk­tio­ner udover tænd og sluk. Du kan få desig­net kon­tak­ter­ne, og der­ved få lige præ­cis den funk­tion du ønsker.

 

Lev smart – Smart House løsning

Smart-hou­se er et gen­ne­m­ar­bej­det og moder­ne tek­nisk system. Den­ne løs­ning er ikke blot til belys­nings- og opvarm­nings sty­ring. Smart-Hou­se giver eje­ren fuld kon­trol over alle instal­la­tio­ner i ejen­dom­men. Man kan sam­men med sin el-instal­la­tør juste­re funk­tio­ner­ne, så de til­pas­ser dyna­mi­k­ken i huset. På læn­ge­re sigt opnår du lave­re strøm­for­brug og gode bespa­rel­ser i energiforbruget.

Kaas Pan­d­rup El dæk­ker hele Jam­mer­bugt Kom­mu­ne samt dele af Hjør­ring Kom­mu­ne. Med man­ge års erfa­ring til­by­des der også instal­la­tion af kli­maan­læg og var­me­pum­pe. Alt fra land­brug, nybyg, indu­stri, sty­ring, alar­mer, EDB, TV og meget mere. Lad os få en snak – ring ind 98 21 36 99 og få råd og vej­led­ning af fir­ma­ets personale.

Ring mig op

    Få et tilbud