Elektriker priser Kaas Pandrup El

I sam­ar­bej­de med Kaas Pan­d­rup Els el-instal­la­tør og elek­tri­ker, kan du få et over­blik over din ejen­doms sik­ker­hed. Hvis du lige har købt hus eller lej­lig­hed, så er det vig­tigt at få et el-efter­syn. I en til­stands­rap­port vil det visu­el­le stå på skrift, og er der­for ikke en garan­ti for el-sik­ker­he­den. Af den grund glem­mer man­ge at få udført en grun­dig gen­nem­gang af ejen­dom­mens el-instal­la­tio­ner. Med et el-efter­syn kan du sove trygt.

Hvad er et el-eftersyn?

Der er to for­mer for el-instal­la­tio­ner. Den ene er en visu­el inspek­tion, hvor den anden er en elek­trisk test. Kaas Pan­d­rup El fore­ta­ger en grun­dig elek­trisk gen­nem­gang, for at sik­re, at alt er instal­le­ret kor­rekt, så det ikke kan udgø­re en fare. Kaas Pan­d­rup El udfø­rer der­u­d­over en ræk­ke afprøv­nin­ger, såsom instal­la­tio­nens iso­la­tions­mod­stand, auto­ma­ti­ske afbry­del­se af for­sy­nin­gen, test og veri­fi­ka­tion af fejl­strøms­af­bry­der, spæn­dings­prø­ve osv.

El-instal­la­tø­ren og elek­tri­ke­ren er udsty­ret med det helt rig­ti­ge værk­tøj for at kun­ne fore­ta­ge kon­trol­må­lin­ger. Kaas Pan­d­rup El garan­te­rer, at alle instal­la­tio­ner­ne bli­ver lavet efter gæl­den­de stan­dar­der og krav. Når efter­sy­net og afprøv­nin­gen er fore­ta­get vil du mod­ta­ge en rap­port, som viser en over­sigt over alle resul­ta­ter­ne. Rap­por­ten vil der­u­d­over også vise, hvis der er ulov­li­ge elin­stal­la­tio­ner eller funk­tions­svigt i elin­stal­la­tio­ner­ne i ejendommen.

Det er vig­tigt, at poin­te­re at et el-efter­syn ikke dækker:

  • Instal­la­tio­ner, som ikke kan efterses.
  • Hår­de hvidevarer.
  • Instal­la­tio­ner uden for ejendommen.
  • En vur­de­ring om elin­stal­la­tio­ner­ne i ejen­dom­men er tidssvarende.

Ved at væl­ge Kaas Pan­d­rup El kan du få udført fuld el-efter­syn og der­ef­ter repa­ra­tion af ska­der­ne, hvis ønsket.

Når du får udført ved­li­ge­hol­del­ses­ar­bej­de i din ejen­dom, har du mulig­hed for at få spa­re nog­le pen­ge. Hånd­vær­ker­fradrag kan opnås, hvis arbej­det er udført på din faste bopæl, du har almin­de­lig skat­tepligt og at fri­sten for beta­ling er over­holdt og betalt elek­tro­nisk. Læs mere om kra­ve­ne for hånd­vær­ker­fradrag på SKAT.

Kaas Pan­d­rup El dæk­ker hele Jam­mer­bugt Kom­mu­ne samt dele af Hjør­ring Kom­mu­ne. Med man­ge års erfa­ring til­by­des der også instal­le­ring af kli­maan­læg og var­me­pum­per. Alt fra land­brug, nybyg, indu­stri, sty­ring, alar­mer, EDB, TV og meget mere. Lad os få en snak – ring ind 98 21 36 99 og få råd og vej­led­ning af Kaas Pan­d­rup Els.

Ring mig op

    Få et tilbud