Moderne elektriker og el installatør

i Aalborg, Aabybro, Pandrup, Blokhus, Saltum, Løkken og Nordjylland

Kaas Pan­d­rup Els auto­ri­se­re­de elek­tri­ke­re har man­ge års erfa­ring inden­for land­brug, nybyg, indu­stri, sty­ring, alar­mer, EDB, TV og anten­ne. Kaas Pan­d­rup El er en under­af­de­ling af Klim Fjer­rits­lev El. Som fag­folk inden for elin­stal­la­tio­ner, sæt­tes der fag­lig stolt­hed i, at leve­re kva­li­tets­ar­bej­de til rime­li­ge pri­ser. Kaas Pan­d­rup El til­by­der, ser­vi­ce­ring til pri­va­te og erhverv.

Dedikerede medarbejdere

Fir­ma­ets dedi­ke­re­de med­ar­bej­de­re bli­ver uddan­net i takt med udvik­lin­gen af tek­no­lo­gi­en. For at være de bed­ste inden­for faget, arbej­der Kaas Pan­d­rup Els med­ar­bej­de­re med ny og moder­ne tek­no­lo­gi, der giver kun­der­ne det bed­ste resul­tat. Hos Kaas Pan­d­rup El kla­res alle opga­ver med høj ser­vi­ce­ni­veau, for at fin­de den helt rig­ti­ge løs­ning til net­op dig. 

Des­u­den er Kaas Pan­d­rup El leve­rings- og ser­vi­ce­dyg­ti­ge inden for hår­de hvi­de­va­rer og auto­ri­se­ret køleservice.

Det er vig­tigt, at aftal­te betin­gel­ser og leve­ring­sti­der bli­ver over­holdt – og det er noget Kaas Pan­d­rup El går op i.

Kaas Pandrup El er kun et opkald væk

Står du en situ­a­tion, hvor du har brug for akut hjælp? Ring til din el-instal­la­tør Kaas Pan­d­rup EL, og vi fin­der sam­men en løs­ning. Kaas Pan­d­rup El ryk­ker ger­ne ud for at hjæl­pe, når uhel­det er ude. Du er sik­ret pro­fes­sio­nel vej­led­ning af de rig­ti­ge fagfolk.

Vær opmærk­som­hed på, at det nye hånd­vær­ker­fradrag bety­der, at du kan fra­træk­ke din el-instal­la­tørs arbejds­løn for pro­jek­ter, der spa­rer ener­gi i din bolig, såsom ved var­me­pum­per og ener­gibe­spa­ren­de lys­sty­ring. Brug for hjælp til besvær­li­ge og tids­kræ­ven­de opga­ver? Så er du kom­met til det ret­te sted. Kaas Pan­d­rup El til­by­der ser­vi­ce, hvis du skul­le få behov for det. Eller mang­ler du råd og vej­led­ning til dit næste instal­la­tions­pro­jekt? Ring på 40 45 46 99 og få et ufor­plig­ten­de tilbud.

Vi har
Døgn­vagt
og kører ud hvis du får brug det

Kon­takt os på
40 45 46 99
og få et ufor­plig­ten­de tilbud

Ring mig op

    Få et tilbud